Termeni și condiții

Service televizoare București și Ilfov

TERMENI SI CONDITII GENERALE

Termenul maxim de remediere pentru produsele care fac obiectul garantiei este de 15 zile lucrătoare.

Mozy Service Electronice nu isi asuma responsabilitatea eventualelor pierderi sau deteriorari ale datelor/ informatiilor stocare pe echipament.

În cazul televizoarelor cu o diagonală de 43 de inch (108 cm) sau mai mare, la care este necesară inlocuirea baretelor led care se afla sub ecranul de sticla, există riscul deteriorării iremediabile a acestuia (spargere, crăpare, dezlipire drivere). In cazul deteriorarii ecranului, clientul accepta ca Prestatorul nu il va despagubi pe client pentru paguba produsă.

În cazul echipamentelor preluate in service, clientul are obligatia de a ridica/receptiona produsul in termen de 15 zile de la data la care a fost notificat ca va fi expediat prin curier sau ca poate fi ridicat de la service-ul Mozy Service Electronice, Bragadiru, Strada Diamantului nr. 134-140N. In cazul in care produsul nu este ridicat/receptionat dupa notificare, pentru perioada ce depaseste 15 zile se va aplica o taxa de depozitare in valoare de 5 lei/zi. In situatia in care produsul nu a fost ridicat si/sau preluat de Client, in termen de 180 de zile de la notificare, acesta se prezuma abandonat, dreptul de proprietate al Clientului asupra produsului fiind considerat stins in temeiul art. 562 alin. (2) din Codul Civil. Incepand cu a 181-a zi de la notificarea Clientului, produsul considerat abandonat de Client, conform clauzei anterioare, intra de drept in proprietatea Mozy Service Electronice SRL, in temeiul art. 941 alin. (1) Cod Civil. In aceasta situatie, Mozy Service Electronice nu va fi indreptatit sa pretinda de la Client taxa de depozitare precizata mai sus.

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE CARE FAC OBIECTUL REPARATIEI

In baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, va informam urmatoarele:

 Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului consta in diagnosticarea si in masura in care este posibil repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului, a echipamentului electronic mentionat in fisa de service, (denumite in continuare “Echipament”).

 Articolul 2. Durata contractului

2.1. In situatia in care produsul va fi remediat la centrul Mozy Service Electronice, Strada Diamantului nr. 134-140 N, telefon 0799.269.589, e-mail contact@reparatii-televizoare.com, avand numar de ordine la Registrul Comertului  J23/69/2020, CUI 42090319, clientul va fi informat de termenul remedierii in urma diagnosticarii produsului.

 Articolul 3. Drepturile si obligatiile partilor contractante

3.1. Prestatorul:

a)   Se obliga sa diagnosticheze Echipamentul;

b)   Se obliga sa repare Echipamentul in cazul in care acesta a fost declarat reparabil in urma diagnosticarii si numai cu acordul expres al proprietarului Echipamentului, corespunzator cu  pretul comunicat  al reparatiei;

c)   Se obliga sa livreze proprietarului Echipamentului piesa defecta inlocuita numai la solicitarea expresa a acestuia facuta inainte de finalizarea reparatiei, in masura in care aceast lucru este posibil;

d)   Se obliga sa furnizeze proprietarului Echipamentului informatii privind interventia efectuata asupra Echipamentului;

e)   Nu raspunde pentru pierderea informatiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de client  in urma acestor pierderi, obligatia Prestatorului fiind numai de a repara echipamentul;

f)    Se obliga sa deblocheze echipamente care au fost protejate prin parole de catre  client numai contracost si numai daca acest lucru este posibil;

g)   Se obliga sa solutioneze orice situatii considerate drept abateri de la conditiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamatie poate fi formulata pe adresa sesizari@reparatii-televizoare.com, clientul urmand sa fie contactat de catre un reprezentant al Prestatorului in vederea documentarii cazului si solutionarii pe cale amiabila, in termenul legal de 30 de zile.

3.2. Clientul:

a)   Se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare si relevante legate de starea Echipamentului si manifestarea defectului reclamat;

b)   Se obliga sa utilizeze Echipamentul in limitele si in conditiile specificate de catre producatorul Echipamentului;

c)   Se obliga sa plateasca taxa de diagnosticare catre Prestator, daca aceasta ii este solicitata in mod expres ;

d)   Se obliga sa transmita Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea echipamentului;

e)   Se obliga sa achite contravaloarea remedierii echipamentului, precum si a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anuntat ca produsul a fost reparat;

f)    Se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si facturate de Prestator; in caz contrar, Beneficiarul este de drept in intarziere, datorand Prestatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere calculate la valoarea facturii scadente si neachitate.

g) Clientul are dreptul sa verifice integritatea produsului la primirea acestuia, la sediul Beneficiarului sau in cazul trimiterii prin curier, la primirea acestuia de la reprezentantul firmei de curierat.

h) Clientul se obligă ca in cazul echipamentelor preluate de la acesta spre a fi reparate in service, să asigure ambalarea acestora in ambalajul original sau in cutie de carton capitonata cu polistiren expandat. In caz contrar, Prestatorul nu poate fi facut raspunzator pentru eventualele deteriorari aparute in timpul transportului.

 Articolul 4. Pretul si conditiile de plata

4.1. Clientul va plati Prestatorului, taxa de diagnosticare, daca aceasta a fost solicitata in mode expres si i-a fost adusa la cunostinta la incheierea contractului. Daca interventia este posibila, iar Clientul a comunicat scris sau verbal acordul pentru reparare la pretul indicat va achita contravaloarea costurilor remedierii echipamentului.

4.2. Clientul poate efectua plata facturii prin virament bancar in contul prestatorului indicat mai sus sau in numerar sau cu cardul la receptia acestuia.

4.3. Pretul de remediere al echipamentului este format din contravaloare piese de schimb si manopera.

 Articolul 5. Garantie

5.1. Prestatorul asigura o garantie de 6 (luni) pentru piesa inlocuita cat si pentru manopera aferenta.

5.2. Prestatorul nu va factura manopera in cazul in care in perioada de garantie, Echipamentul revine la Beneficiar reclamand defect/neconformitate a piesei inlocuite;

5.3. Prestatorul nu va acorda garantie si manopera gratuita in cazul in care Beneficiarul reclama la acelasi Echipament acelasi defect, insa, in urma diagnosticarii, rezulta ca Echipamentul prezinta defectul reclamat ca o consecinta a defectarii altei piese decat cea care a mai facut obiectul reparatiei/inlocuirii.

5.4. Conditiile garantiei sunt valabile cu respectarea instructiunilor din manualul de utilizare.

5.5. In cazul in care se va constata, in conditiile legii, culpa exclusiva a Prestatorului, acesta va despagubi pe Beneficiar pentru toate prejudiciile patrimoniale sau nepatrimoniale cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea in mod necorespunzator de catre Prestator, dar fara a depasi valoarea prestatiei efectuata de Prestator conform prezentului contract.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1. Conditiile raman valabile pentru orice interventie a produsului pe toata durata contractului.

Contractul va inceta de plin drept, fara interventia instantei si fara alte formalitati prealabile in urmatoarele cazuri:

a)   prin acordul scris al partilor contractante;

b)   la terminarea perioadei de garantie oferite pentru interventia care face obiectul prezentului contract

c)   la cererea oricareia dintre cele doua parti, prin reziliere de plin drept, in cazul in care cealalta parte, aflata in culpa, incalca una sau mai multe dintre obligatiile asumate prin prezentul contract si nu remediaza incalcarea in temen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de remediere. In acest caz rezilierea opereaza in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de catre partea in culpa a notificarii de reziliere.

6.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja nascute sau scadente intre parti.

ANPCSOL